Nicksan Japanese Restaurant and Sushi Bar (624) 143-2491 | (624) 144-6264